Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

30.01.2020

С изменение на ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА от 01.01.2019г е създадена нова справка.

Чл.73(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Това нормативно изискване е реализирано в модул Справка  по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ, който е включен във версия 200130.0 и по-нови на ПАСОСС-Работни заплати 5 и е достъпен от Главно меню > Дискети.

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

След стартиране, на екрана се визуализират лицата, на които през годината са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения с фирмата. В списъка са включени и договорите за управление, както и самоосигуряващите се лица. По подразбиране е зададен Код доход 101, а за лицата по код  12, 13, 22, Код доход е 102. Тези кодове могат да бъдат редактирани.

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

Отметка Основен работодател имат всички лица, за които към 31.12 не е въведена Дата на напускане. Отметките могат да бъдат редактирани.

Отметката Да, Преизчеслил съм ДДФЛ се маркира, ако към 31 декември е направено преизчисление на ДДФЛ.

Бутонът [Добави данъчно облекчение] дава възможност да се въведат данни за ползваните през годината облекчения. 

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

В следващия диалог се показват извлечените от базата данни Те могат да бъдат редактирани при нужда. Показаната таблица може да бъде експортирана в  MS Excel. 

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

В последния диалог на екрана се визуализират информативно данни, които не могат са се редактират, но могат да бъдат експортирани в  MS Excel.

Работата завършва със създаване на файл  SPR73_6.xml, предназначен за НАП.


За да бъде достъпен за ползване Модул Справка  по чл.73 ал.6, той трябва да се добави към профила на потребителя. Това става по обичайния начин с генериране на нов Рагистрационен ключ, след заплащане на покупка или наем за ползване.

ВажноБазовата цена за абонати, до 20.02.2020 г., е преференциална – 99,00 лв без ДДС. Крайната цена на модула за всеки потребител зависи от конфигурацията на програмата (мрежова/локална), брой фирми и брой работни места.

Коментари са забранени.