Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ

20.11.2020

ЗДДФЛ дава възможност на работещите родители да се възползват от данъчни облекчения:

Данъчно облекчение за деца

Чл. 22в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:
1. двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
3. шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

Чл. 22г. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Всеки родител може да се възползва от тази възможност по 2 начина: с декларация до работодателя си по основно трудово правоотношение или с декларация по чл.50 ЗДДФЛ.

Досега, в програмен продукт ПАСОСС-Работни заплати, данъчното облекчение се отразяваше във фиша с удръжка, конфигурирана и въвеждана ръчно от потребителя за всеки служител. Във версия 201117.0 този процес е автоматизиран и се изпълнява в няколко лесни стъпки.

 1. В Кадрова информация > Семейство нанеси облекчението, с което да се намали годишната данъчна основа на служителя. Не е задължително данните за децата да са въведени в програмата.
   
  Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ
 2. От меню Справки избери избери Дан.облекчения по чл.22В и Г 
   
  Справка за Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ
 3. Програмата визуализира списък на лицата, за които е въведена сума за данъчни облекчения. Маркирай служителите, които трябва да получат данъчно облекчение и избери Създай удръжка.
   
  Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ, СписъкАналогично, този списък може да се ползва за групово изтриване на вече създадени автоматични удръжки за данъчни облекчения – бутон [Изтрий удръжки]. Бутон [Експорт] прехвърля справката в MS Eccel.
 4. Създадената автоматично удръжка може да бъде изтрита и във фиша на служителя.
   
  Автоматична удръжка за Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ

Коментари са забранени.