Автоматично разпределение на отпуските от минали години към януари 2012

02.02.2012

Платен отпуск за 2012 година

Съгласно действащото трудово законодателство, платеният отпуск за ползване през 2012, трябва да бъде ползван с отчитане разпределението на дни по групи. Във версия 120206.1 (която замени 120202.2) е включена служебна функция, която извършва автоматично разпределение на отпуските от минали години към януари 2012. Тя е предназначена за ЕДНОКРАТНО ползване САМО през 2012 година.

Стартира се от Служебни функции > Преизчисление.

Разпределение на платен отпуск от минали години към януари 2012

Обработват се данните за три години: 2010, 2011 и 2012.

В програма ПАСОСС®-Работни заплати 5, до версия 120202.2, платеният отпуск за ползване беше сума от две числа – За текущата година и От минали години. Затова при стартиране на функцията най-напред се прави проверка за всеки служител дали има разлика в оставащите му за ползване дни в края на предходната година и прехвърлените за ползване от минали години дни в следващата година. Тази грешка е възможна, тъй като полето „От минали години”Кадрова > Отпуск) е достъпно за редакция. При наличие на служители с грешка са възможни два подхода:

  • прекратяване на функцията, ръчна поправка на грешките в съответните години и стартиране на функцията отново;
  • изключване на служителите с грешки от следващата обработка и ръчна корекция на данните за тях в 2012 година.

Служители с грешно разпределение  дни платен отпуск

Обработката на данните започва от базата за 2010 година, като дните „От минали години” се приемат за прехвърлени към 31.12.2009 г. с неограничен падеж.

Според нас, законът регламентирани следните обичайни условия за прехвърляне на неизползван платен отпуск от минали години:

  • натрупан към 31.12.2009 – могат да се прехвърлят неограничен брой дни, с неограничен падеж;
  • от 2010 – прехвърлят се неограничен брой дни, с падеж 31.12.2012;
  • от 2011 – могат да се прехвърлят до 10 дни, с падеж 31.12.2012.

В случай, че имате служители, които по закон са изключение от тези правила, трябва да редактирате съответните данни за тях. Падежът на отложения платен отпуск от дадена година може да се дефинира за всички служители едновременно от двете полета над таблицата. Това трябва да направят задължително всички потребители, които смятат, че падежът на отложениият отпуск от 2011 година не е 31.12.2012.

Отложен платен отпуск - падеж

Разпределението на ползваните през всяка година (2010 и 2011) дни се прави в полза на служителя по правилото „най-близък падеж – първи ползван”. Когато падежите са еднакви, първо се взема по-старата година. Това не влияе на изчислението, но все пак представлява установен единен ред. В тази връзка, за разпределението на платения отпуск през 2012 е възможна следната ситуация, ако падежите не са редактирани от потребителя:

Прехвърлените от 2010 и 2011 дни имат падеж 31.12.2012. Задължителните за ползване дни от платения отпуск за 2012 имат същия падеж 31.12.2012. При ползване програмата ще отчислява първо отпуските за минали години и последно задължителния за ползване в текущата 2012 година. Неизползваните дни с падеж 31.12.2012 се губят към 1.01.2013, независимо от коя година са прехвърлени.

Крайните резултатите от функцията се записват в базата за 2012 г. Те могат да бъдат коригирани ръчно по всяко време и отговорността за това е изцяло на потребителя. Ръчно трябва да бъдат въведени и данните за изключените от обработката служители с грешки.  В случай, че се наложи промяна на падежа на отложените дни от определена година за всички служители, в Кадрова > Отпуск е добавена функция Копирай за всички лица. Тя ще запише в базата за всеки служител параметрите от екрана. Въведените преди това данни за служители – изключения трябва да бъдат редактирани отново.

Отложен платен отпуск - корекция падеж

Внимание!

Преди да се стартира функцията е добре да бъде направен надежден архив на данните. Програмата създава автоматично служебен архив, което подобрява възможностите за възстановяване на базата при нужда. В случай, че потребителят не се чувства сигурен е добре да потърси помощ преди да започнете работа с тази функция!

Изпълнението на функцията може да бъде прекратено по всяко време с бутона [Отказ], но тя не може да бъде стартирана повторно, след като премине веднъж успешно и за върши с [Край].

Разпределение на отпуските от минали години към януари 2012 е задължително, за да бъде отчетен в полза на служителя ползвания от него през текущата годината платен годишен отпуски и то трябва да бъде направено автоматично или ръчно, по избор на потребителя.

Коментари са забранени.