Ведомост Работни заплати, сортирана по чиста сума низходящо