Декларация Образец 6 за 2014 година

10.02.2014

Нормативни изменения, в сила от 1 януари 2014 година.

Според чл.3, ал.3, т.4 б”а” от Наредба Н-8, Декларация Образец 6Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ” трябва да бъде подадена от работодателя в срок от 1-во до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ.

В указанията на НАП (изх.№ 20/00/1)  за попълване на т.8 (код за Вид плащане) от Декларация обр.6, са направени следните изменения и допълнения:

    1. Създаден е код 8 за целите на данъка по чл.42 включително и за случаите по чл.46 от ЗДДФЛ.
    2. Съгласно допълненията от 1-ви Януари 2014г. с попълнен код 5 се подават данни само за дължимите осигурителни вноски.
    3. В т.9 (Месец и година) за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът  е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ.

 

  2013 2014
Изплатено възнаграждение на лица по трудово правоотношение за месец  За дължимите осигурителни вноски се попълва Деклaрация 6  За удържаният данък по чл.42 от ЗДДФЛ се попълва Деклaрация 6  За дължимите осигурителни вноски се попълва Деклaрация 6  За удържаният данък по чл.42 от ЗДДФЛ се попълва Деклaрация 6
януари- на 20 февруари т.9 – месец- 01; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 20.02.2013 г.
т.9 – месец- 01; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 20.02.2013 г.
т.9 – месец- 01; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 20.02.2014 г.
т.9 – месец 02; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 28.02.2014 г.
февруари – на 21 март т.9 – месец 02; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 21.03.2013 г.
т.9 – месец 02; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 21.03.2013 г.
т.9 – месец 02; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 21.03.2014г.
т.9 – месец 03; т.8 – код за вид плащане 5;
т.18 – дата 31.03.2014 г.

 

  1. В т.18 (Дата на изплащане/начисляване) за целите на данъка по чл.42 от ЗДДФЛ включително и в случаите по чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т.9.

Във версия 140206.1 (изтегли) на ПАСОСС®-Работни заплати 5 са включени всички промени, в съответствие със софтуера на НАП за генериране на Декларация 6 в цифров формат, публикуван на 29 януари и обновен на 3 февруари.

Декларация образец 6, код вид плащане 8

При създаване на Деклрация Образец 6 и код за вид плащане 8, трябва да бъде указан месецът, за който се отнася удържания ДОД. Полетата месец и година са задължителни за попълване.

Пример 1:

Възнагражденията за месец Януари 2014 година са начислени и изплатени на 5 Февруари 2014 година.

Съгласно промените в § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба Н-8, Деклрация образец 6 за дължимите осигурителни вноски (с код 5) се подава едновременно с Деклрация образец 1  в срок до 25 Февруари 2014г.

Дължимият данък по чл.42 от ЗДДФЛ е нужно да се деклрарира от 1-ви до 21-ви Март с Декларация обр.6 с код 8.

Пример 2:

Възнагражденията за месец Януари 2014 са начислени и изплатени до 31-ви Януари 2014 година.

В този случай Деклрация обр.1, Декларация обр.6 с код 5 и Декларация обр.6 с код 8 следва да бъдат подадени до 25-ти Февруари, което е допустимо във версия 140206.1 на ПАСОСС®-Работни заплати 5.

Коментари са забранени.