Изменения и допълнения на Наредба Н-8 от 28.12.2012 г.

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице"В Наредба Н-8 [»] от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, с изменение от 28.12.2012г., което влиза в сила от 01.01.2013 г,. в съответствие с разпоредбата на чл.10 от Кодекс за социално осигуряване (КСО) са прецизирани наименованието и съдържанието на клетка 15 от Декларация 1 и са публикувани указанията за попълване на тези данни.

Наименованието на клетка 15 е „Последен ден в осигуряване”. Попълва се при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването, като в две позиции се записва последният календарен ден, в който осигуряването е валидно. Официалният нормативен текст може да бъде намерен (по-долу) в Приложение 1 към чл.2 ал.1 от  Наредба Н-8.

Подробни указания на НАП, относно измененията и допълненията на Наредба Н-8 са публикувани и в писмо 20/00/12 от 10.01.2013.

Пример 1: При напускане/прекъсване на осигуряването на 18.02.2013г. в кл. 15 на Декларация 1 ще бъде поставена дата 17-ти.

В ПАСОСС – Работни заплати 5 тази ситуация се отработва в две стъпи:

Стъка 1 (от потребителя). Потребителят отбелязва в Календара на служителя датата на напускане/прекратяване на осигуряването:

Подготовка на Дискета Декларация 1 - календар

Стъпка 2 (автоматична) – при подготовка на Дискета Декларация 1, програмата записва в клетка 15 последния ден на осигуряване.

Подготовка на Дискета Декларация 1 - клетка 15

Пример 2: При напускане/прекъсване на осигуряването от 1-во число на следващия месец в кл. 15 на Декларация 1 ще бъде поставена последната дата на текущия месец: напускане от 1 май, в клетка 15 на Декларация 1 за м.април се попълва 30, а в Декларация 1 за м.май този служител не фигурира.

Важни нормативни документи по темата:

Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

(Обн. – ДВ, бр. 1 от 03.01.2006 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2008 г., в сила от01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 3 от13.01.2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от 05.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; попр., бр. 2 от08.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 09.02.2010 г.; доп., бр.58 от 30.07.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2010 г., в сила от 22.10.2010 г.; изм. и доп., бр. 6 от 18.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 19.07.2011 г., в сила от 19.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 68 от 04.09.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 45 от 18.05.2013 г.)

отвори pdf (без приложенията)→

изтегли doc (наредба Н-8 с всички приложения)→

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

включително Указания за попълване на Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

(Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11 от 2010 г.; изм. и доп, бр. 83 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2011 г., в сила от 19.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм. изцяло, бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 45 от 2013 г., в сила от 01.05.2013 г.)

отвори pdf →

Писмо на НАП изх.№ 20/00/12 от 11.01.2013

Относно: Измененията и допълненията в Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

отвори pdf →


Виж още документи

Коментари са забранени.