Модул „АВАНСИ“

Работни заплати 5, модул АвансиМодул „Аванси” автоматизира напълно процеса по счетоводна отчетност при авансовите плащания на работни заплти, регламентирана с Наредба № Н-8 (за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица). Трудоемката част от работата е свързана с начисляване, оформяне на ведомост и рекапитулации, платежни нареждания за осигурителни вноски   за сметка на работодателя, Декларация 6, както за авансовото плащане, така и за окончателното.

Модулът се стартира от Главно меню > Аванси.

Отваря се диалог за оформяне на работна ведомост за авансово плащане. Тя може да бъде разпечатана и ползвана като първичен счетоводен документ, но основното й предназначение е по-скоро за обработка на данните. По-удобна Ведомост аванси с три колони: име, сума и подпис, която да се ползва при изплащане в брой, може да бъде генерирана от меню Справки, след като удръжката Аванс е вече налична във фишовете.

Списъкът на служителите при нужда може да бъде филтриран по звена. Такъв, например, е случаят, когато аванс получават само служителите от едно или няколко звена или пък плащанията са на групи, в различни дни. За всеки служител се въвежда сумата на аванса. Полето „Дата” е недостъпно за редакция и се се попълва служебно по-късно, при генериране на Декларация 6. За служителите, които в този списък имат дата срещу името си, Д6 е вече направена.

Ведомост Аванси

След като авансовите суми са въведени, с отметка пред името се избират служителите, за които ще продължи обработката на авансовото плащане: генериране на удръжка Аванс във фиша, Декларация 6, Данни за платежни нареждания (по параграфи). За всяка от тези функции има отделен бутон в менюто, но те са достъпни и от вътрешни връзки, които се показват последователно с подходящи съобщения. За удобство списъкът отново може да бъде бързо филтриран и маркиран (едновременно) по звена.

След въвеждане на удръжката Аванс във фишовете, могат да се генерират справките Рекапитулация Аванс и Ведомост Аванси, които са достъпни по обичайния ред от меню Справки. Също така е добавена и още една справка Рекапитулация без Аванси. Тя обобщава данните от доплащането на заплатите, т.е. след раздадените аванси. Или, за всеки месец, в който има авансово плащане, могат да бъдат генерирани три вида рекапитулации:

Рекапитулация (стандартна) – включва всички данни за месеца, пренебрегвайки плащането на аванс;

Рекапитулация аванси – включва само данните авансовите плащания за месеца;

Рекапитулация без аванси – включва данните за месеца, след приспадане на платените осигурителни вноски за авансовите плащания;

При генериране на Декларация 6 след окончателното изплащането на заплатите, автоматично са приспаднати сумите, преведени върху авансите.

С този модул, за всеки служител може да бъде обработено едно авансово плащане за месеца.

Коментари са забранени.