Модул „Работен график“

Нуждата от ползване на модул „Работен график“ се налага в два случая – при сумирано отчитане на работното време и при отчитане на извънреден труд. В програма Работни заплати 5 от ПАСОСС той е включен за първи път във версия 110915.1.

Сумирано отчитане на работно време

Съгласно разпоредбата на чл. 142 от Кодекс на труда, в определени случаи работодателят може да приложи сумирано изчисляване на работното време за определен период, не по-дълъг от 6 месеца. Обикновено това се налага при дейности с непрекъснат цикъл и позволява работа на смени. Максималната продължителност на дневното работно време е до 12 часа, а на седмичното до 56 часа. Смените се подреждат в работен график.

Модул Работен график - входМодул „Работен график“ се стартира от Календар > Работен график.

Работният график при сумарно отчитане на работното време се създава чрез отделни събития, всяко с определена продължителност и коефициент за преобразуване на нощния труд в дневен. Работен график, дефиниране на събитиеТе се дефинират по познатия от Календар начин в диалоговия прозорец Дежурства, като в полето Начисление задължително се избира служебния тип _8888 Изравняване.

Събитията се разнасят в работния график на месеца, според присъствието на всеки служител. Списъкът при нужда може да бъде филтриран по звена. Такъв е случаят, когато не всички звена във фирмата са на сумирано отчитане на работното време, а само едно или няколко от тях.

Работен график при сумирано отчитане на работното време и извънреден труд

Съгласно § 5 от Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (НДДТВ), при сумирано изчисляване на работното време, броят на отработените дни се установява, като най-напред се приравнят нощните часове в дневни и след това отработените общо часове през месеца, се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчитане на работното време.

Изравняване на работен график

Функцията изравняване се стартира от бутона Почасово работно време . Избира се периода за преизчисляване, съгласно НРВПО. Програмата извежда справка за всички лица на график, в която са включени договорените и изработените часове, заедно със сумите за периода, както и разликата между тях, която подлежи на изравняване с начислението Изравняване (служебен тип _8888) във фиша за последния месец от въведения период. Препоръчително е това да е текущия месец. Тогава начислението се добавя във фишовете и след Актуализация не налага никаква допълнителна обработка. Изравняване може да се направи и в минал месец, който вече е приключен. В този случай фишът се обработва повторно в познатия режим Предишен месец > Редакция, откъдето се стартира Работен график.

Извънреден труд

Извънреден е трудът, който се полага от служителя/работника по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител, извън установеното за него работно време (Кодекс на труда, чл.143, ал.1). Законът установява максимална продължителност на извънредния труд  (Кодекс на труда, чл.146) и определя правила за заплащане на извънреден труд  (Кодекс на труда, чл.262).

За да се ползва модул Работен график за обработка на извънреден труд, най-напред е необходимо да се създадат подходящи начисления с характеристика „Начисление за работен график”, с които да бъдат осчетоводени различните суми във фиша. В диалоговия прозорец Дежурства се създават събития, всяко с определена продължителност и коефициент, който отразява увеличението при заплащането на извънредния труд, според това кога и как е положен. Например, за извънреден труд в работни дни, се заплаща надбавка от 50% (чл.262, ал.1 от КТ), т.е. коефициентът е 1.5. За всяко събитие „Извънреден труд” в Календара се създава отделен вид Начисление във фиша.

Извънредният труд се разнася в работния график, за дните на полагането му. Обработката се стартира с бутона Извънреден труд и е аналогична на описаното по-горе Изравняване при сумирано изчисление на работното време. Резултатът е, че начисленията се осчетоводяват във фиша.

Извънредният труд се отразява в Декларация 1.

Коментари са забранени.