Нови банкови сметки и кодове за вид плащане от 4.03.2014

13.03.2014

След Решение №2 от 4.02.2014 г на Конституционния съд (виж документа), с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие промени в ДОПК (изм. и доп., бр.18 от 4.03.2014 г., в сила от 4.03.2014 г.), според които плащанията на задълженията за данъци и осигурителни вноски ще се извършват по четири банкови сметки към съответната териториална структура на НАП със следните кодовете за вид плащане:

Всички плащания на данъци и други плащания към централния бюджет се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00 .

Всички плащания за социално–осигурителните фондове към НОИ се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11.

Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.
Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.

Новите банковите сметки и кодове за вид плащане са включени във версия 140306.1 на ПАСОСС – Работни заплати. Необходимо е с тази версия на програмата платежните нареждания да бъдат редактирани или създадени наново.

Код за вид плащане, параграф

Коментари са забранени.