Справка Статистика – годишен отчет по труда

24.03.2011

Меню Справки, Статистика - Годишна

ПАСОСС®-Работни заплати 5, версия 110323.1 Добавена справка: Статистика-годишна

На професионален жаргон при работни заплати с термина статистика, обикновено се обозначава справката Очет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд. Тя е част от пакета формуляри, които се подават в съответните териториални структури на НАП заедно с Годишната данъчна декларация. Нарича се накратко годишен Отчет по труда. Той е задължителен както за българските, така и за смесените предприятия с чуждо участие в страната. Базиран е основно върху ведомостта (фишовете) за работна заплата.

Обработката на годишните отчети по труда се извършва в НСИ, като се отчита местонахождението на местните единици (поделенията), когато то е различно от седалището на предприятието. По тази причина предприятие, което има местни единици – цехове, клонове, офиси и други, на територията на друга община, различна от седалището му, и те не са на самостоятелен баланс, е длъжно да представи следните годишни отчети по труда:

Общ отчет, който се попълва за предприятието като цяло и включва данни по всички раздели, за всички негови единици, независимо от тяхното местонахождение.

Отделни отчети за всяка единица, по всички раздели. Сборът от данните в тези отчети формира общия отчет на предприятието, т.е. съответните числа трябва да бъдат равни. Всеки отделен отчет се обработва от съответната местна структура на НСИ, по местонахождение на дейността на обособената местна единица.

Годишният отчет по труда включва три часи:

Част І. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.

Част ІІ. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.

Част ІІІ. Работещи пенсионери.

Справка Статистика-годишна е включена за първи път във версия 110323.1.

Указания за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд през 2010 г, заедно с официалния формуляр  можете да разгледате по-долу и да изтеглите тук.

 

Коментари са забранени.