Нов формат на Дискета за парични обезщетения, в сила от 1 април 2012 г.

26.04.2012

От 01.04.2012г. е в сила нов формат на подаваните файлове с данни от придружителни писма и описи за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ. Файлът с описите се разширява с информацията от Приложение №15 към НИИПОПДОО „Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение”, във връзка с изменение на наредбата. Данните, представени в НОИ след 31.03.2012 г. следва да бъдат изготвени по новата спецификация. На сайта на НОИ е обновена версията на програмата за on-line тестване на данни от описите и приложения №15.
Дискета за парични обезщетения - болнични
Горепосочените нови изисквания са отразени във версия 120330.2 и подобрени във версия 120424.1 на ПАСОСС-Работни заплати, като е променен диалогът при създаване на Дискета за парични обезщетения и Приложения №15. Начинът на работа сега е следният:

От Главно меню се избират последователно Дискети > Дискета за парични обезщетения > Неизпратени. Отваря се списък на служителите с болнични, за които не са подадени дискета и Приложение №15. С маркиране на чек-бокса се отбелязват тези, за които ще бъдат подадени данни.

Дискета болнични - неизпратени

След това, за всеки от отбелязаните в този списък служители, програмата отваря последователно диалог за попълване на Приложение №15. След въвеждането на необходимата информация, Приложение 15 е готово за отпечатване.

Приложение 15

След като приключи попълването и отпечатването на Приложение №15 и за последния маркиран в списъка служител, програмата отваря диалог за създаване на дискетата с данни за НОИ.

Дискета болнични - данни
Така създадения файл може да бъде проверен on-line на страницата на НОИ. Преди тази проверка се създават и файлът за придружителното писмо, и самото придружително писмо.

С тази обновена функция в ПАСОСС-Работни заплати 5 са постигнати едновременно две цели: въведен е задължителният от 01.04.2012 г. нов формат на подаваните в НОИ файловете с данни от придружителни писма и описи за изплащане на парични обезщетения от ДОО, като новият начин на работа с приложението е по-удобен и лесен за потребителите.

Коментари са забранени.