НОИ утвърди нов образец на болничния лист

07.06.2011

нов обазец на болничен, в сила от 1.7.2011

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Във връзка с подготвяната електронна обработка, НОИ утвърди нов образец на болничния лист, структуриран за тази цел. Той е оформен в две части: лицева – медицинска част и гръб – списък на причините за временна неработоспособност. Няма промяна в реда и начина на издаването на болничен лист. Старите образци са валидни до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31 декември 2011 г.

Съгласно изменение в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, което влиза в сила от 01.07.2011 г, при представяне на всеки болничен лист в ТП на НОИ, към него задължително се прилага на хартия декларация от осигурителя (самоосигуряващия се) по образец (приложение № 15). В нея се попълват данни относно правото на парично обезщетение. Приложение 15 е задължително за всички болнични листа, първични или продължения, представени след 30.06.2011 за първи път или поради връщане за корекция, независимо от датата на издаването и периода, за който се отнасят.

Направено е допълнение и в описа на документите, приложение № 9 към чл. 11, ал.1 от Наредбата, като в номенклатурата на приложенията към раздел І “Болнични листове . . . броя; приложения . . . броя” се добавя нов код 18 – “Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение”. При връщане от ТП на НОИ на Приложение №15 за корекции винаги ще се връща и болничният лист, поради което Приложение №15 не може да бъде представяно самостоятелно, т.е то не може да се описва в раздел IА, а само в раздел I на описа.

Направените промени в нормативната база се разработват в момента и ще бъдат реализирани навреме в ПАСОСС – Работни заплати 5. Това е само поредното улесние за потребителите на програмата при нормалната работа с нея.

образец на новия болничен лист

Коментари са забранени.