Обобщаване на данни в групирана справка тип „списък“

25.06.2012

Критерии за групиране и обобщаване на справка в ПАСОСС – Работни заплати 5Програмите от пакет ПАСОСС разполагат с богат набор от инструменти за потребителска настройка на справките, което да ги направи по-удобни за ползване. Практически тази гъвкавост осигурява възможност за чувствителна промяна на изгледа на една справка, което я превръща в друга, съвсем нова справка. Така в програмата се добавят потребителски справки, без да се налага намесата на програмист. Във версия 120612.1 на Работни заплати 5 е добавена нова полезна възможност за обобщаване на групирана справка от тип „списък“.

Групиране и обобщаване на данни

Потребителски настройки на справка по редове

Диалогът за настройка на всяка справка съдържа възможности за групиране и обобщаване на данните в нея по редове. Това може да стане по комбинация от критерии на три нива. Тази структура е дървовидна (йерархична), подобно на структурата на самата фирма, например:

Отдел

Длъжност

Служител

Критериите за групиране и обобщаване се избират от общо 9 важни полета от Кадрова информация. Всяко от тях може да се ползва, независимо от това дали е включено като отделна колона в справката или не. Групирането представлява подреждане на редовете на справката в групи, по зададената структура от критерии. Извеждането на сумарен ред за групата по всяка цифрова колона от справката се задава от потребителя с отметката Ред „Общо” при групиране (по подразбиране е ДА).

Обобщаване се прилага само в справки от тип „списък“ (например Ведомост, Разходи за работодател и т.н…) и е възможно само след като е дефинирано групиране. То се извършва за конфигурираните в настройката групи, като извежда само редът „Общо” за всяка от тях. Така справката се освобождава от подробности, когато те не са нужни и предоставя обобщена информация, удобна за ползване.

Например, разглеждаме справка Ведомост, която по подразбиране (системно) изглежда така:

Справка Ведомост, системен изглед

Дефинираме групиране по Звено Отдел и Длъжност:

Настройка Групиране по звена и длъжност

Справка Ведомост придобива вида:

Справка Ведомост, групирана по звена и длъжност

Дефинираме Обобщаване по същата група критерии (Звено и Длъжност):

Настройка на справка, Обобщаване по звено и длъжност

Справката се освобождава от излишната информация (Служител) и извежда само редовете „общо“ за всяка група.

Справка Ведомост, обобщена по звена и длъжности

Ако променим критериите за групиране и обобщаване и изберем само Длъжност, тогава  справката съдържа по един ред за всяка длъжност и в него са сумирани стойностите по колони за всички служители, които са на нея по Кадрова информация.

Справка Ведомост, обобщена по длъжности

Важно!

Важно, обърни внимание!За тази програма „Технически секретар“, „технически секретар“ и ‘ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР’ са 3 различни длъжности. Ние от Екип ПАСОСС, приемаме ползването на подобни текстове в една счетоводна база  данни за признак на непрецизна работа.

Внимание, ограничение!

Обобщена потребителска справка "Разходи за работодател"На този етап, не може да се приложи групиране и обобщаване на данни за записан предварително потребителски изглед на справка със скрити колони. Задължително е настройката на критериите да се направи тогава, когато изгледът на справката по подразбиране е системния. Върху справка, генерирана с групиране и обобщение, могат да бъдат приложени всички инструменти за създаване на потребителски изглед с филтриране, преместване, скриване, на колони, но изгледът не може да бъде записан като потребителски за бъдещо ползване.

Коментари са забранени.