Автоматизирана обработка на обезщетения по чл.222 ал.1 от КТ

28.03.2012

В статия от 14.11.2011 г. бяха разгледани подробности, свързани с регламентираното в Кодекс на труда Обезщетение по чл. 222 ал.1, или както още се нарича Обезщетение за оставане без работа или Обезщетение при съкращение. То е свързано с уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

При настъпване на някое от горепосочените събития, след като работникът остане без работа или пък работи на по-ниска заплата, той може да се върне при предишния си работодател и да поиска обезщетение за един месец от датата на освобождаването му, като представи служебна бележка за получения доход за този период или декларация, че не е получавал доходи. Бившият работодател трябва да приеме документите, да изчисли обезщетението и да изплати сумата. Начислените върху обезщетението осигуровки се включват в месечната рекапитулация и в декларация 6 за месеца на изплащане. Тъй като тези суми се отнасят за минал период за тях трябва да се съставят записи за декларация 1 за съответния период и да се подадат в НАП.

Обезщетение по чл.222 ал. (код 27)Този процес е автоматизиран във версия 120323.2 на ПАСОСС®-Работни заплати 5.
Функцията се нарича Обезщетение по код 27 и се стартира от Главно меню > Функции > Обезщетение по код 27.

Програмата отваря списък на служителите, за които вече е създаден фиш за обезщетение по чл.222 ал.1. При стартиране на функцията за първи път, този списък е празен. От бутона НОВ се извежда списък на служителите, за които е попълнено полето датата на напускане в Кадрова информация>Договор, независимо от конкретната стойност (дата).
Обезщетение по чл.222 ал.1 - бутон НОВСлед избора на определеното лице, функцията Избор на период и сума изчислява неговото обезщетение, като за един месец от датата на напускане към основната заплата по договор добавя сумата за прослужено време и стаж. При нужда и датите и сумата могат да бъдат коригирани от потребителя.

Обезщетение по чл.222 ал.1 - период и сума

В следващата стъпка се създават по един фиш със съответните суми и осигуровки, поотделно за всеки от календарните месеци, включени в периода за обезщетение.

Обезщетение по чл.222 ал.1 - фишове

След това програмата предлага да направи записите за Декларация 1.
Създават се съответната справка и придружително писмо.

Обезщетение по чл.222 ал.1 - Д1

За да се ползва тази функция за автоматично изчисление на обезщетението за лица, които са напуснали през миналата година, задължително условие е при преминаване в новата година те да бъдат запазени в списъка. Изтриването на напусналите служители е заложено по подразбиране при приключване на стара година и прехвърляне на данни в новата, затова потребителят трябва нарочно да го откаже.

Това е всичко, свързано с начисляване на обезщетение по чл.222 ал.1 в ПАСОСС-Работни заплати 5. За изплатеното обезщетение са създадени необходимия брой фишове. Сумите и осигуровките са включени в Рекапитулацията и Декларация 6 (Д6) за актуалния месец. Създадени са записи за Декларация 1 (Д1), за месеците, за които се отнася обезщетението.

Коментари са забранени.