Парични обезщетения от ДОО през 2016 година

07.04.2016

Документи на НОИСъс Заповед № 1016-40-160 от 07.08.2015 г. са утвърдени новите изисквания към структурата и формата на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на парични обезщетения от ДОО.

Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г., която влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Данните се експортират в 3 вида XML- схеми и се записват във файлове с уникални наименования, съдържащи вида на приложението и точното време на експорта (Приложения 9, 10 и 11 от НПОПДОО)

От 1 януари 2016 г. са променени сроковете за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

От версия 160201.1 на ПАСОСС-Работни заплати са включени промените в съответствие с изискванията на НОИ за подаване на болнични листове.

Преди разнасянето на самите болнични листове/заявления-декларации е необходимо да се направят следните настройки :

  1. Служебни функции > Четене на параметри > Актуализация база болнични 2016 – изпълнява се еднократно за фирми, създадени преди 2016 г.
  2. Меню Опции > Конфигуриране трябва да се попълнят следните полета – ТП на НОИ, Област, Община, Вид дейност за самоосигуряващо се лице, Упълномощено лице за подаване на данни в НОИ и Длъжност
  3. Адрес на лицето (поне Област и Град) в Кадрова информация > Адрес.
  4. При болнични, изискващи информация за дете е нужно предварително да се попълнят данните за детето в Кадрова информация > Семейство.
  5. При деклариране/промяна на банкова сметка, тя се попълва предварително в Кадрова информация > Безкасово плащане.

Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 съдържа данни относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или при трудоустрояване по болничен лист. Подробни указания за въвеждането на данни ще намерите тук.

Приложение № 10 към чл. 9 съдържа данни относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по заявление-декларация се представя за всяко заявление-декларация. Подробни указания за въвеждането на данни ще намерите тук.

Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2 съдържа данни относно правото самоосигуряващо се лице на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Подробни указания за въвеждането на данни ще намерите тук.

Изготвяне на изходен файл за Приложения 9, 10 и 11

От Главно меню > Дискети > Дискети за парични обезщетения > Неизпратени се избира вида на съответното приложение, за което ще се генерира файла.

Визуализира се списък на лицата, подходящи за избраното приложение. Файл може да бъде създаден за избрани лица или за всички.

Важно!

Внимание! Важно!От 01.01.2016 задължително се попълва код на операцията:

0 – представяне;  1 – корекция;  2 – заличаване.

По подразбиране е избран код на операцията 0.

Дискета болнични за НОИ

Коментари са забранени.