Платен отпуск за служители в държаваната администрация

Изменение на правилата за изчисляване, в сила от 1 юли 2012 г.

От 01.07.2012 г. изчисляването на възнаграждението за платен отпуск на служители на трудов договор в държаваната администрация се прави по нов начин. Той е регламентиран с чл.25 ал.17 от Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, обнародван в бр.38/18.05.2012 на Държавен вестник:

„(17) Възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията по този кодекс за служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, се определят въз основа на индивидуалната основна месечна заплата към датата на започване ползването на отпуска или датата на възникване на основанието за получаване на съответното обезщетение.“

Тези изисквания са реализирани във версия 120918.1. За да работи коректно програмата в Кадрова информация на тези служители трябва да се направи следната промяна:

В  Кадрова информация -> Договор се създава нов вид договор, за който задължително се слага отметка в колоната  „ДА”:

Платен отпуск за служители от държавната администрация

По този начин се указва, че лицето е заето на трудов договор в Държавната администрация и програмата ще отчете това при изчислението на възнаграждението за платен отпуск по новия начин, а именно: основната заплата за текущия месец се разделя на работните дни и се умножава по съответния брой дни платен отпуск. Спазено е изискването за преходните отпуски – дневната ставка се запазва през целия период на отпуската, изчеслена към датата на възникване на събитието.

Коментари са забранени.