Преходни събития между 2011 и 2012

19.01.2012

Преходен болничен в Работни заплати 5При преминаването от 2011 в 2012 година, за съжаление, ще се наложи да бъдат прехвърлени ръчно от потребителя всички преходни събития от календара, които започват в стара година и продължават в  новата. Това са  платен и неплатен отпуск и всички видове болнични.

От гледна точка на законодателството при преминаването в нова година за тези събития са в сила правилата, както при преминаване в нов месец. За отпуските няма нищо особено, но при болничните се налага да бъдат положени определени усилия, основно заради дните за сметка на работодателя, регламентирани от параграф 22(о) от Преходни и заключителни разпоредби на Кодекс за социално осигуряване:

„Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.”

За преходен болничен, който започва през декември и продължава в януари, трябва да бъде направено следното:

  • разнася се болничния в календара за м.декември 2011, като се отразяват коректно дните за сметка на работодателя (по закон те са 3);
Болнични дни за сметка на работодателя
  • в дискетата за болничните, която се подава за м.декември 2011, ръчно се променя датата за край на болничния – на мястото на 31 (12.2011) се записва реалната дата (съответно месец и година в съседните колони) от болничния лист, за да се подадат в НОИ коректни данни;
Преходен болничен - промяна на датата
  • в м.януари 2012 се разнася остатъкът от болничния и се редактират дните за сметка на работодателя, например, ако в декември има 1 ден от работодателя, оставащите 2 дни се завеждат в януари;
  • в случай (като примера по-горе), че  дните за работодателя започват в декември и свършват в януари, се налага редакция и на ставката, по която тези дни се заплащат,  тъй като дните за сметка на работодателя  при преходните болнични трябва да са платени по една и съща ставка.

Болнични дни за сметка на работодателя

 

Надяваме се, че за последен път в Работни заплати 5 се налага преходни събития от старата година в новата да бъдат прехвърляни ръчно. Не се колебайте да се свържете с нас своевременно, ако това действия ви притеснява!

Коментари са забранени.