Приложение 10 към чл. 9 от НПОПДОО

Особености при разнасяне на информацията за болнични листове в Календар

Версия 160201.1 на ПАСОСС-Работни заплати включва промените в съответствие с изискванията на НОИ за подаване на болнични листове, регламентирани с Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г., която влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Приложение № 10 към чл. 9, относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, по заявление-декларация се представя за всяко заявление-декларация. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, се попълват и представят отделни удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване, с изключение на случаите по чл. 53 и чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Събитията в Календар, свързани с това приложение са – Бременност и раждане (Бр), Обезщетение до 15 дни (Од), Обезщетение след 6-ти месец  (Ом) и Отглеждане на дете (Бо) и основен документ – съответното приложение.

На екрана Въвеждане на болничен задължително трябва да бъдат попълнени Входящ номер и дата на представяне при осигурителя, Дата на издаване, Вид на основния документ (различен от болничен лист), Заповед номер и дата на отпуската и Допълнителните данни, според вида на обезщетението.

Болничен, Приложение 10 от НПОПДОО

На екран Удостоверени обстоятелства се попълват полетата Осигурен за съответния риск, наличие на 6 или 12месеца осигурителен стаж, брой правоотношения и пореден номер на удостоверения.

 

След коректно въвеждане на данните, изходния файл за НОИ с Приложения 10 се създава в Главно меню > Дискети > Дискети за парични обезщетения > Неизпратени – избира се вида на съответното приложение, за което ще се генерира файла. В него, по желание на потребителя, могат да бъдат включени данни за само за избрани лица или за всички.

Внимание! Важно!Не забравяйте, че от 01.01.2016 задължително се попълва код на операцията:
0 – представяне;
1 – корекция;
2 – заличаване;
По подразбиране е избран код на операцията 0.

Виж още:

Общи указания, съгласно Заповед № 1016-40-160, за отчитане на болничните след 1 януари 2016 г. ще намерите тук.

Указания за въвеждане на информация за болнични в Приложение 9 от НПОПДОО ще намерите тук.

Указания за въвеждане на информация за болнични в Приложение 11 от НПОПДОО ще намерите тук.

Коментари са забранени.