Приложение 11 към чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО

Особености при разнасяне на информацията за болнични листове в Календар

Версия 160201.1 на ПАСОСС-Работни заплати включва промените в съответствие с изискванията на НОИ за подаване на болнични листове, регламентирани с Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г., която влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, съдържа данни относно правото от самоосигуряващо се лице на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст. Удостоверението се представя за изплащане от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Удостоверението се представя и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.

Събитията в Календара, свързани с това приложение са – Бременност и раждане (Бр), Обезщетение до 15 дни (Од), Обезщетение след 6-ти месец  (Ом) и Отглеждане на дете (Бо) и основен документ – съответното приложение.

Въвеждане на болничен за смоосигуряващо се лицеНа екрана Въвеждане на болничен задължително трябва да бъдат попълнени Входящ номер и дата на представяне при осигурителя, Дата на издаване, Вид на основния документ (различен от болничен лист), Заповед номер и дата на отпуската и Допълнителните данни, според вида на обезщетението. Отбелязва се, че лицето е самоосигуряващо се.

 

Въвеждане на болничен, информация за детеЗа екрана Удостоверени обстоятелства се попълват задължително Осигурен за общо заболяване и майчинство като самоосигуряващо се лице, наличие на 12 месеца осигурителен стаж на лицето, информация за детето и вид и основание на обезщетението.

 

След коректно въвеждане на данните, изходния файл за НОИ с Приложения 11 се създава в Главно меню > Дискети > Дискети за парични обезщетения > Неизпратени, се избира вида на съответното приложение, за което ще се генерира файла. В него, по желание на потребителя, могат да бъдат включени данни за само за избрани лица или за всички.

Внимание! Важно!Не забравяйте, че от 01.01.2016 задължително се попълва код на операцията:
0 – представяне;
1 – корекция;
2 – заличаване;
По подразбиране е избран код на операцията 0.

Вижте още:

Общи указания, съгласно Заповед № 1016-40-160, за отчитане на болничните след 1 януари 2016 г. ще намерите тук.

Указания за въвеждане на информация за болнични в Приложение 9 от НПОПДОО ще намерите тук.

Указания за въвеждане на информация за болнични в Приложение 10 от НПОПДОО ще намерите тук.

Коментари са забранени.