Присъствена форма 76

Явяването на персонала на работа през месеца се отразява в Присъствена форма 76. В нея са отбелязани присъствията и отсъствията на всеки служител. Автоматичното й генериране в програма Работни заплати 5 от пакет ПАСОСС спестява време на служителя по ТРЗ, като му предоставя готова синтезирана информация и изчисления за:

  • брой работни дни;
  • отработеното време (часове, дни);
  • дни в отпуск по болест (болнични);
  • дни в отпуск, свързан с бременност, раждане и отглеждане на дете (майчинство);
  • безпричинни отсъствия (самоотлъчки);
  • отсъствия по административни и/или държавни причини (служебен отпуск).

При правилно попълване на работните графици (Календар > Работен график), както и своевременно въвеждане в Календар на информацията, която не може да бъде предварително прогнозирана и планирана – болнични, отпуски и други, – програмата дава възможност автоматично да се генерира Присъствена форма 76 във вида, в който тя е възприета и регламентирана от закона.

Присъствена форма 76 се генерира от меню Справки > Календар > Присъствена форма. В ПАСОСС – Работни заплати 5 се създават два вида на Присъствена форма 76, които се различават по начина на попълване на отработеното време.

Присъствена форма” (единствена до версия 130429.2 включително) – отработените дни са отбелязани със символ „Р”.

Присъствена форма подробна” (добавена във версия 130531.2) – за всеки отработен ден е изведен точния брой отработени часове.

Лицата в Присъствена форма 76 са подредени по азбучен ред. За форматиране към нея могат да са приложат всички филтри и сортирания, обичайни за справките в ПАСОСС-Работни заплати 5.

Коментари са забранени.