Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

11.04.2011

Дискета за извънтрудови доходи

Дискети > Дискета за извънтрудови доходи

На 14.03.2011 г. НАП публикува промени във Формат и ред за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за “Справка за изплатени доходи на физически лица” по чл.73 от ЗДДФЛ за 2010/2011г. Те са утвърдени със Заповед ЗЦУ 211/14.03.2011 г. на Изпълнителния директор на НАП. В електронен вид файловете с данни за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ трябва да бъдат подадени на технически носител от тип дискета, компактдиск или флаш памет. Според чл.73 ал.1 от ЗДДФЛ, задължение за подаване на данни има предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. 

Приемането на техническия носител с файловете от съответната териториална дирекция на НАП се удостоверява с Протокол за приемане.

Протокол за отказ за приемане на технически носител с файловете се издава, когато те не съдържат идентификация на подателя, единен граждански номер на лицето, периода, за който се отнася информацията, или не отговарят на изискванията за формат по т.I. В него се включват описание на установените несъответствия и съобщение за отстраняването им в 7- дневен срок.

Подателят е длъжен да отстрани всички несъответсвия и да подаде отново файловете на технически носител в предписания срок.

До 30 април 2011 е срока за подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2010 г.
Нормативните промени са реализирани във версия 110408.1, по следния начин:

  • Добавени са необходимите полета във файла с данни за НАП.
  • Генерира се “Справка за изплатени доходи на физически лица” и протокол за подаваните на дискета лица.
  • Обобщават се сумите за еднаквите „ЕГН” и „Код на доход”.

Справка за изплатени доходи на физически лицаДискета за извънтрудови доходи

Коментари са забранени.