Сумирано отчитане на работното време

02.06.2015

Определяне на Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец

Сумирано работно време и изрънреден труд

Съгласно чл. 142,ал.2 от Кодекса на труда, работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време за определен период, не по-дълъг от 6 месеца. На основание чл.9а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, едновременно с установяване на работното време, работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумарно изчисляване. Те трябва да бъдат съобразени с разпоредбите на чл.152 и чл.153, ал.2 и ал.3 от КТ.

Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време (ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.). Във връзка с изменението на чл.6,ал.15 от КСО е създадена нова ал.9 на чл.1 от НЕВДПОВ (ДВ бр.18 от 10.03.2015 г., в сила от 1.01.2015 г) по отношение определянето на максималния осигурителен доход, в случаите на сумарно изчисляване на работното време за повече от един месец. Когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са повече от договореното работно време, месечния размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със закона за бюджета на ДОО за съответната година. Общия осигурителен доход за периода, за който е установено сумарно изчисляване на работното време се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумарното изчисляване.

Част от нормативните промени, свързани с изчисляването на работното време при работа по график, са разработени във версия 150520.1 на ПАСОСС-Работни заплати 5.

След разнасянето на Дежурствата в Работния график от бутон Почасово работно време се избира Месечно начисляване. Тази функция отразява автоматично във фишовете заплащането за часовете нощен труд и реално отработените дни. За да се отчетат изработените часове, в случаите когато се различават от договореното работно време, се използва служебното начисление Начисление код 16, което то може да приеме положителна или отрицателна величина.

Работен график, сумирано изчисляване на работното време

При определянето на реално отработените часове, часовете по график (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят на работното време по договор. При остатък равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време закръглението се извършва към по-голямото число, при по-малко съответно към по-малкото.
В Декларация 1 за месеците със сумарно изчисляване на работното време се попълват действително отработените дни по графика на лицето, които могат да бъдат и в повече или по-малко от установените работни дни за тези месеци.
В Дискети > Дискети за осигуряване е необходимо да се сложи отметка на „Преизчисление почасово работно време ” и да се изберат период на преизчисляване и пореден месец, които се попълват съответно в точка 13 на Декларацията 1.

Сумирано отчитане на работното време при работа по график

В следваща версия на ПАСОСС-Работни заплати 5 ще бъдат разработени окончателните начисления в месеца на изравняване при сумирано изчисляване на работното време.

Коментари са забранени.