Генериране на УП-2 в ПАСОСС – Работни заплати 5

17.05.2012

Удостоверение за пенсиониране, образец УП-2За удостоверяване на осигурителен доход, НОИ е утвърдил стандартизиран образец на документ, добил популярност под името УП-2. Той се издава от осигурителя въз основа на изплащателните ведомости, други разходооправдателни документи и договори за възлагане на труд, съгласно чл.40 ал.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Когато тези документи липсват, по изключение образец УП-2 може да бъде издаден и въз основа на други автентични документи, които съдържат достатъчно данни за осигурителния доход. Удостоверение УП-2 е необходим документ за пенсиониране и за преизчисляване на пенсията.

Работодателят е длъжен да издаде удостоверение УП-2 на работника или служителя при следните условия:

  • при съществуващо трудово правоотношение и постъпило писмено заявление от лицето – в 14-дневен срок (чл.5 ал7 от КСО);
  • при прекратяване на трудов договор – в 30 дневен срок, без да е необходимо лицето да е направило изрично искане за това.

Издаването на УП-2 е трудоемка и сложна процедура. В него всяка година след 2000 се описва на отделен ред. Има спецификация на отразяване на осигурителни доходи, на болнични, на неплатени отпуски, на майчинство и много други елементи на осигурителен доход. В графа 4 се посочват получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност, върху които са изчислени и внесени осигурителни вноски, за лицата осигурени по реда на чл.4 ал.1 и 2 и ал.3, т.5 и 6 от КСО. За лицата, работили по трудови правоотношения, за времето след 31.12.2002 г, а за лицата по чл.4 ал.1 т.8 от КСО – за времето след 26.12.2003 г., сумата на месечния осигурителен доход не може да бъде по-малка от минималния месечен размер на осигурителния доход за календарна година по дейности и групи професии по чл.6, ал.2, т.3 от КСО.

В ПАСОСС-Работни заплати 5 изготвянето на образец УП-2 се разработва на етапи. Първият етап е включен във версия 120510.1 и има основно тестова цел. Всеки потребител може да изложи своите впечатления за генерираната справка, както и препоръки относно цялостната разработка на функцията, в коментарната рубрика под тази статия.

Стартира се от Главно меню > Функции > УП > УП-2 и работи при следните условия:

Удостоверение образец УП-2 може да се генерира само за напуснали служители. Това ограничение е временно.

УП-2, списък служители

Обработва се цялата налична база данни, т.е. всички години, които ползваната инсталация на програмата съдържа.

Генерираната справка е по месеци и в нея се включват длъжност, трудов стаж и осигурителен доход и реално отработените часове, без на този етап те да са приравнени към нормативното работното време за съответната длъжност.

УП-2, справка етап 1

Дори и програмно, изготвянето на Удостоверение образец УП-2 не е лесен процес. Надяваме се, че с активната помощ на потребителите ще успеем своевременно да завършим една полезна и удобна за ползване функция в програма ПАСОСС-Работни заплати 5.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*