Наредба Н-8

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29.12.2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Обн. – ДВ, бр. 1 от 03.01.2006 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 3 от 13.01.2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от 05.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; попр., бр. 2 от 08.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 09.02.2010 г.; доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 01.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2010 г., в сила от 22.10.2010 г.; изм. и доп., бр. 6 от 18.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 55 от 19.07.2011 г., в сила от 19.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2011 г., в сила от 01.09.2011 г.; изм. и доп., бр. 5 от 17.01.2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 68 от 04.09.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 45 от 18.05.2013 г.