Автоматизирана обработка на обезщетения по чл.222 ал.1 от КТ

Обезщетение по код 27

Обезщетение по чл. 222 ал.1, или както още се нарича Обезщетение за оставане без работа или Обезщетение при съкращение, е свързано с уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

При настъпване на някое от горепосочените събития, след като работникът остане без работа или пък работи на друго място с по-ниска заплата, той може да се върне при предишния си работодател и да поиска обезщетение за един месец от датата на освобождаването му, като представи служебна бележка за получения доход за този период или декларация (ако е започнал нова работа), че не е получавал доходи (ако е безработен).

Предишният работодател трябва да приеме документите, да изчисли обезщетението и да изплати сумата. Начислените върху обезщетението осигуровки се включват в рекапитулацията в месеца на изплащане и в декларация 6 за периодите, за които се отнася. Тъй като тези суми се отнасят за минал период за тях трябва да се съставят записи за декларация 1 за съответния период и да се подадат в НАП.

Този процес е автоматизиран във версия 120323.2 на ПАСОСС®-Работни заплати 5.

Обезщетение по код 27

 

Функцията се нарича Обезщетение по код 27 и се стартира от Главно меню > Функции > Обезщетение по код 27.

Избор на лице за обезщетение по код 27

Програмата отваря списък на служителите, за които вече е създаден фиш за обезщетение по чл.222 ал.1. При стартиране на функцията за първи път, този списък е празен. От бутона НОВ се извежда списък на служителите, за които е попълнено полето датата на напускане в Кадрова информация>Договор, независимо от конкретната стойност (дата).

Избор на период и сума за обезщетение по код 27

 След избора на определеното лице, функцията Избор на период и сума изчислява неговото обезщетение, като за един месец от датата на напускане към основната заплата по договор добавя сумата за прослужено време и стаж. При нужда и датите и сумата могат да бъдат коригирани от потребителя.

В следващата стъпка се създават по един фиш със съответните суми и осигуровки, поотделно за всеки от календарните месеци, включени в периода за обезщетение.

Фиш с обезщетение по чл.222

Период за обезщетение по чл.222

 

След това програмата предлага избор на период за запис на данните за Декларация 1.

 

След записа на файла за Декларация 1, се предлага изготвяне на дискета за Декларация 6 последователно за периодите, за които се отнасят осигуровките и данъкът.

Декларация 1 с обезщетение по чл.222

Дискета-Декларация 1 с обезщетение по чл.222

Сумите и осигуровките, свързани с начисляването на обезщетение по чл.222 ал.1 са отделени в „Рекапитулация по код 27” от меню „Справки” и не се включват в Стандартната рекапитулация.

Рекапитулация по код 27

Окончателната обработка на обезщетението завършва с изготвянето на платежните за всеки от периодите. Това може да стане от меню Платежни > Параграфи по код 27

Платежни - Параграфи по код 27

За да се ползва тази функция за автоматично изчисление на обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ (код 27)  за лица, които са напуснали през миналата година, задължително условие е при преминаване в новата година те да бъдат запазени в списъка. Изтриването на напусналите служители е заложено по подразбиране при приключване на стара година и прехвърляне на данни в новата, затова потребителят трябва нарочно да го откаже.

Коментари са забранени.