Общо описание на програма Работни заплати 5

Работни заплати 5 (РЗ5) е програма от  пакет ПАСОСС® на © ЗЕН Електроникс, предназначена за автоматизирано създаване и обработка на фишове и хонорари, както и свързаните с тях дейности. Създадена е върху база от дългогодишен опит в разнообразни условия и съвременните възможности на информационните технологии. Притежава всички отличителни за продуктите ПАСОСС® характеристики:

  • независимост от промяна на базови параметри – всички стойности, които пряко се включват при изчисление на работна заплата или хонорар, например минимална работна заплата, % плосък ДОД, размер на вноските по фондовете на НОИ, подялба на осигуровките между работодател и служител, осигурителни прагове, максимален осигурителен доход, % за различните обезщетения и други, са достъпни за редакция от потребителя по всяко време;
  • гъвкава настройка – практически няма ограничения за каква стопанска дейност и от какъв субект да бъде ползвана програмата – с нея успешно работят малки и големи, бюджетни и частни, чуждестранни, смесени и български фирми и организации;
  • лекота и удобство за работа – оптимизираният с годините интерфейс на програмата позволява и на потребители със скромен компютърен опит успешно да свършат своята счетоводна работа;
  • надежден сервиз – това важно за спокойствието на всеки потребител условие е гарантирано от нашия дългогодишен опит в работата с клиенти от цялата страна, при рaзлични условия на сервизно обслужване.

Програмата е модулно структурирана, като за нормална работа е достатъчен и само Основен модул. В него са включени базовите параметри, глобален и личен календар, кадрова информация, генератор на начисления и удръжки, месечен фиш за работна заплата, ведомост, рекапитулация и други справки. В допълнителни приложения са изведени функции, които поради своята специфичност не представляват интерес за всички клиенти:

модул описание
Дебитни карти изготвя файлове за безкасово плащане на заплати (превод по банков път), съобразени със специфичните формати за трансфер на всички ползвани от потребителя банки;
Платежни документи автоматично изготвя за печат или записва във файл платежни документи по параграфите на бюджета за осигуровки и ДОД;
Хонорари обработва възнаграждения по извънтрудови правоотношения, отпечатва сметка за изплатени суми, ведомости и рекапитулации, генерира дискета за НАП и Справка по чл. 73, ал.1. от ЗДДФЛ;
Личен състав генерира автоматично с наличните кадрови данни  стандартни документи – трудов договор, допълнително споразумение, заповеди – за прекратяване на трудови правоотношения, отпуск и други; история на издадените документи за фирмата;
Присъствена форма компактен месечния график на всеки служител, с отработени дни, платен/ неплатен отпуск, болнични, самоотлъчки;
Импорт от Excel позволява автоматизирано въвеждане, като начисление или удръжка в програмата, на данни във формат xls, получени от външен източник – актове за изработка, работа на норма, остойностяване на отработени часове, разпределение на суми и други;
Аванси позволява едно авансово плащане на заплата за месеца и обработва съответните социални осигуровки, платежни нареждания и Декларация 6;
Работен график автоматизира отчетността на извънреден труд и сумирано отчитане на работното време;
Права за достъп позволява дефинирането на 8 групи потребители, с различна роля при работа с програмата, според професионалните потребности, служебните им задължения и нива на компетентност.

Нови модули в програмата се проектират и разработват непрекъснато, както по желание на потребител, така и наложени от обективни условия.

Коментари са забранени.