Приложение 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от НПОПДОО

Особености при разнасяне на информацията за болнични листове в Календар

Версия 160201.1 на ПАСОСС-Работни заплати включва промените в съответствие с изискванията на НОИ за подаване на болнични листове, регламентирани с Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г., която влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или при трудоустрояване по болничен лист, се представя за всеки болничен лист, независимо дали е първичен или продължение. За болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на риска по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК), се представя отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.

Събитията в Календара, свързани с това приложение са – Болничен по болест (Бб), Гледане на болно дете (Бд), Гледане на болен (Бг), Трудова злополука (Бз), Битова злополука (БЗ), Професионална болест (Пб) и Бременност и раждане (Бр) с основен документ – Болничен лист.

Задължително трябва да бъдат попълнени Входящ номер и дата на представяне на болничния лист при осигурителя, Дата на издаване и номер на болничния лист на екрана Въвеждане на болничен, а на екран I.Удостоверени обстоятелства – полетата Осигурен за съответния риск, наличие на 6 или 12месеца осигурителен стаж, брой правоотношения и пореден номер на удостоверения:

Въвеждане на болничен лист в ПАСОСС-Работни заплати

болничен Бременност и раждане, издаден след раждането на детето При болничен Бременност и раждане, издаден след раждането на детето се маркира с отметка реда „Бременност и раждане след 42-ри ден“ и се избира името на детето от падащото меню. Тази опция се изисква, за да се отразят данните за детето в изходния XML-файл.

След коректно въвеждане на данните, изходния файл за НОИ с Приложения 9 се създава в Главно меню > Дискети > Дискети за парични обезщетения > Неизпратени, се избира вида на съответното приложение, за което ще се генерира файла. В него, по желание на потребителя, могат да бъдат включени данни за само за избрани лица или за всички.

Внимание! Важно!Не забравяйте, че от 01.01.2016 задължително се попълва код на операцията:
0 – представяне;
1 – корекция;
2 – заличаване;
По подразбиране е избран код на операцията 0.

Виж още:

Общи указания, съгласно Заповед № 1016-40-160 за отчитане на болничните след 1 януари 2016 г, ще намерите тук.

Указания за въвеждане на информация за болнични в Приложение 10 от НПОПДОО ще намерите тук.

Указания за въвеждане на информация за болнични в Приложение 11 от НПОПДОО ще намерите тук.

Коментари са забранени.