Сумирано отчитане на работното време и извънреден труд

19.09.2011

Сумирано работно време, нощен и извънреден труд

Сумирано отчитане на работното време

Реалната икономическа дейност твърде често изправя работодателя и работника пред необходимостта от договаряне на сумирано отчитане на работното време и полагане на извънреден труд.

Правилата, относно работното време и почивките, са регламентирани в Кодекс на труда (последни изменения Държавен вестник, брой 61 от 9 август 2011 година, глава 7) и Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО, в сила от 15.03.2011).

Член 142 от Кодекса на труда се отнася до сумирано отчитане на работното време и съгласно алинея 2:

(Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

В този случай, отработените часове през отделните отчетни периоди могат да бъдат повече или по-малко от нормалната продължителност на работното време, но работните дни и почивките се разпределят средно за периода, който е приет за сумирано отчитане. Обикновено сумирано отчитане на работното време се прилага при дейности с непрекъснат цикъл и позволява работа на смени с максимална продължителност на дневното работно време до 12 часа, а на седмичното до 56 часа. Работното време се разпределя на база предварително изготвени графици от работодателя при спазване на установените в закона правила. За автоматизиране на изчисленията, в програма Работни заплати 5 е разработен модул Работен график (тук), който е достъпен за ползване от версия 110915.1.

Раздел II на глава 7 от Кодекс на труда са уредени правилата за извънреден труд. Според нормативната уредба, извънреден е трудът, който се полага от служителя/работника по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител, извън установеното за него работно време.
С чл.143, ал.2 извънредният труд е забранен и се допуска по изключение само в случаите, регламентирани в чл.144:

Чл. 144. Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи:
за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;

 1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
 2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
 3. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
 4. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
 5. (нова – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за извършване на усилена сезонна работа.

Установена е и максимална продължителност при полагане на извънреден труд:

Чл. 146. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.

(2) Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:

 1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
 2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
 3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

(3) Ограниченията по предходните алинеи не се прилагат в случаите на чл. 144, т. 1 – 3.

Кодексът на труда урежда и правила за заплащане на извънреден труд.

Чл.262. (1) (изм.,ДВ,бр.100 от 1992 г.) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

 1. 50 на сто – за работа през работни дни;
 2. 75 на сто – за работа през почивни дни;
 3. 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
 4. 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Отчитането на положения извънреден труд и осчетоводяването му във фиша за заплата в програма ПАСОСС – Работни заплати 5 се автоматизира с помощта модул Работен график, който е достъпен за ползване от версия 110915.1.

Коментари са забранени.